/

ပွဲများနှင့် အစီအစဉ်များ

စိတ်ချလုံခြုံမှုရှိသော ဆေးခန်းအနေဖြင့်အပြင် အဖွဲ့အစည်း (စင်တာ)အဖြစ်ဖြင့်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။

TOP စင်တာတစ်ခုစီတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ထူးခြားသောပွဲအစီအစဉ် လှုပ်ရှားမှုများကို နှစ်အလိုက်အားပေးကူညီပေးလျက်ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့် TOP စင်တာ လှုပ်ရှားမှုများမှာ-

  • အဖွဲ့လိုက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ
  • ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကပြမှုများ
  • ကပွဲများ

 

ပိုမိုသိရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များကို ဒေသအတွင်းရှိ TOP စင်တာ (သို့) TOP Facebook  စာမျက်နှာ တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Events & Activities One
Events & Activities Two
Events & Activities Three